PRIVATUMO POLITIKA

 

Paskutinė atnaujinimo data: 2021 06 16

1. BENDROSIOS NUOSTATOS

1.1. Mums rūpi Jūsų privatumas ir Jūsų asmens duomenų saugumas, todėl parengėme šią privatumo politiką (toliau – Privatumo politika), kurioje paaiškiname kaip mes tvarkome bei saugome Jūsų Asmens duomenis, kokias Jūsų teises užtikriname, bei pateikiame kitą informaciją apie Jūsų asmens duomenų tvarkymą.
1.2. Šioje Privatumo politikoje naudojama sąvoka „asmens duomenys“ (toliau – Asmens duomenys) reiškia bet kokią informaciją arba informacijos rinkinį, pagal kuriuos mes galime tiesiogiai arba netiesiogiai nustatyti Jūsų tapatybę, pavyzdžiui, pagal Jūsų vardą, pavardę, elektroninio pašto adresą, telefono numerį ir t.t.
1.3. Tvarkydami Jūsų Asmens duomenis laikomės Bendrojo duomenų apsaugos reglamento Nr. 2016/679 (ES) (toliau – BDAR) bei Lietuvos Respublikos teisės aktų reikalavimų, taip pat kontroliuojančių institucijų nurodymų.
1.4. Privatumo politika taikoma kai Jūs lankotės mūsų interneto svetainėje, pasiekiamoje adresu www.draugystes.lt/ (toliau – Interneto svetainė), mūsų socialinių tinklų paskyroje Facebook (toliau – Socialinės paskyros), peržiūrite mūsų pateiktą informaciją, užsakote mūsų siūlomas paslaugas, susisiekiate su mumis telefonu, el. komunikacijos kanalais, domitės mūsų pasiūlymais ar kreipiatės kitais klausimais ir t.t.
1.5. Interneto svetainėje gali būti nuorodų į išorines svetaines – mūsų verslo partnerių svetaines arba svetaines, reklamuojančias mūsų paslaugas. Sekdami tokias nuorodas į bet kurią iš tokių svetainių, atkreipkite dėmesį, kad šios svetainės turi savo atskirą privatumo politiką ir, kad ši Privatumo politika joms nėra taikoma. Prieš pateikdami savo Asmens duomenis šioms svetainėms ar naudodamiesi jų pasiūlymais, peržiūrėkite jų privatumo politikas.
1.6. Jei naudojatės Interneto svetaine, lankotės mūsų Socialinėse paskyrose, registruojatės vizitui, susisiekiate su mumis ir t.t., mes laikome, kad Jūs perskaitėte ir sutikote su Privatumo politikos sąlygomis ir joje nurodytais Asmens duomenų naudojimo tikslais, būdais bei tvarka. Jei nesutinkate su Privatumo politika, Jūs negalite naudotis Interneto svetaine, Socialinėmis paskyromis, taip pat kreiptis į mus kitais klausimais.
1.7. Ši Privatumo politika gali keistis, tad prašome Jūsų laikas nuo laiko apsilankyti Interneto svetainėje ir perskaityti skelbiamą naujausią Privatumo politikos versiją.

2. KAS MES?

2.1. Jūsų asmens duomenų valdytojas yra UAB „Šiaulių klinika“, Lietuvos Respublikoje įsteigta uždaroji akcinė bendrovė, juridinio asmens kodas 303060087, adresas Draugystės pr. 17-2, LT-77151 Šiauliai, duomenys kaupiami ir tvarkomi VĮ „Registrų centras“ Juridinių asmenų registre (toliau – Bendrovė arba mes).
2.2. Mes valdome Interneto svetainę, taip pat Socialines paskyras ir siūlydami bei teikdami paslaugas, vykdydami Bendrovės kasdienę veiklą ar teisės aktų reikalavimus, veikiame kaip Asmens duomenų valdytojas.

3. KOKIUS JŪSŲ ASMENS DUOMENIS MES TVARKOME?

3.1. Mes tvarkome Jūsų Asmens duomenis, gautus tokiais būdais:
3.1.1. Kai Jūs Asmens duomenis pateikiate mums, pavyzdžiui registruojatės vizitui pas mus, užsakote paslaugas iš mūsų, sudarote su mumis sutartis, susisiekiate su mumis el. paštu ar telefonu ir pan., naudojatės Interneto svetainėje pateikta registracijos vizitui forma;
3.1.2. Kai mes surenkame Jūsų Asmens duomenis Jums naudojantis Interneto svetaine, Socialinėmis paskyromis, pavyzdžiui Jūsų IP adresas, apsilankymo Interneto puslapyje istorija, pasirinkimai, atidarytos URL nuorodos ir pan.;
3.1.3. Kai Asmens duomenis mes gauname iš kitų asmenų, pavyzdžiui, kai informaciją gauname iš viešų registrų, valstybės ar vietos savivaldos institucijų ar įstaigų, mūsų partnerių, kitų trečiųjų asmenų, pavyzdžiui, mokėjimo įstaigų, apie atliktus mokėjimus ir pan.
3.1.4. Kai Jūsų asmens duomenis, Jūsų sutikimu, mums pateikia Jūsų artimieji ar pažįstami asmenys, taip pat kai Jūsų duomenis pateikia bendrovės (jūsų darbdaviai), pavyzdžiui, nurodo Jus kaip įgaliotą asmenį ir pan.
3.2. Jūsų Asmens duomenis tvarkome, siekdami Jums pasiūlyti bei suteikti paslaugas, vykdyti mūsų sutartinius įsipareigojimus, taip pat siekdami mūsų ar trečiųjų šalių teisėto intereso, vykdydami teisės aktų nurodymus ar pareigas.
3.3. Teikdami Asmens duomenis mums, Jūs atsakote už šių Asmens duomenų teisingumą, išsamumą, aktualumą. Kai teikiate Asmens duomenis apie kitus asmenis (pavyzdžiui, savo artimuosius) Jūs atsakote už tokių Asmens duomenų teisingumą, išsamumą ir aktualumą, taip pat už tokio asmens sutikimą, kad jo Asmens duomenys būtų pateikti mums. Jums teikiant tokius duomenis mes galime paprašyti Jūsų patvirtinti, kad turite teisę juos teikti (pavyzdžiui, pildant registracijos Interneto svetainėje formas). Esant poreikiui (pavyzdžiui, toks asmuo teiraujasi mūsų apie jo Asmens duomenų gavimą), mes nurodysime Jus kaip tokių duomenų teikėją.
3.4. Mes tvarkome Jūsų Asmens duomenis tokiais tikslais ir sąlygomis:

 

Asmens duomenų tvarkymo tikslas Tvarkomi Asmens duomenys Asmens duomenų tvarkymo terminai Asmens duomenų tvarkymo teisinis pagrindas
Sutarčių su pacientais sudarymas ir vykdymas, paslaugų teikimas. Vardas, pavardė, asmens kodas, paciento kodas, el. paštas, tel. Nr., adresas, ats. sąsk. Nr., sveikatos duomenys (diagnozės, duomenys apie ligas ir vartojamus vaistus), rentgeno nuotraukos, duomenys apie paciento darboviete (sveikatos draudimo kompensavimo tikslu), mokėjimo informacija, suteiktų paslaugų informacija, kiti su užsakymo ar sutarties sudarymu ir vykdymu susiję duomenys. Sutarties galiojimo/ užsakymo vykdymo laikotarpiu ir 10 metų nuo sutarties/ užsakymo vykdymo pabaigos. Tvarkyti duomenis būtina siekiant sudaryti ir vykdyti sutartį (BDAR 6 str. 1 dalies b) punktas).
Teisėti duomenų valdytojo ar trečiosios šalies interesai (BDAR 6 str. 1 d. f) punktas).
Aiškus duomenų subjekto sutikimas, jog būtų tvarkomi specialių kategorijų asmens duomenys (BDAR 9 str. 2 d. a) punktas).
Tvarkyti duomenis būtina teikiant sveikatos priežiūros paslaugas (BDAR 9 str. 2 d. h) punktas).
Registracija vizitui telefonu arba internetu, užklausų dėl paslaugų ir jų kainų pateikimas. Vardas, pavardė, el. paštas, gimimo data, tel. Nr., adresas/ pristatymo adresas, vizito data, užsakytos arba dominančios paslaugos, kita registracijos arba užklausos informacija. Registracijos ar užklausos administravimo laikotarpiu ir 5 metus po registracijos ar užklausos administravimo pabaigos ar paskutinio kontakto, o atšaukus sutikimą – iki sutikimo galiojimo pabaigos (kai duomenys tvarkomi sutikimo pagrindu). Duomenų subjekto sutikimas tokiam duomenų tvarkymui (BDAR 6 str. 1 dalies a) punktas).
Teisėti duomenų valdytojo ar trečiosios šalies interesai (BDAR 6 str. 1 d. f) punktas).
Priminimas pacientams ar pirmam apsilankymui klinikoje užsiregistravusiems asmenims apie numatomus vizitus Vardas, pavardė, tel. Nr., el. paštas, adresas, numatomi vizitai ir jų datos. Sutarties galiojimo/ užsakymo vykdymo laikotarpiu ir 10 metų nuo sutarties/ užsakymo vykdymo pabaigos. Tvarkyti duomenis būtina siekiant sudaryti ir vykdyti sutartį (BDAR 6 str. 1 dalies b) punktas).
Paslaugų kokybės užtikrinimas, klientų atsiliepimų administravimas. Vardas, pavardė, tel. Nr., adresas, suteiktos paslaugos. Atsiliepimo administravimo laikotarpiu ir 5 metus po paskutinio kontakto, o atšaukus sutikimą – iki sutikimo galiojimo pabaigos (kai duomenys tvarkomi sutikimo pagrindu). Duomenų subjekto sutikimas tokiam duomenų tvarkymui (BDAR 6 str. 1 dalies a) punktas).
Teisėti duomenų valdytojo ar trečiosios šalies interesai (BDAR 6 str. 1 d. f) punktas).
Mūsų veiklai reikalingų susitarimų sudarymas ir vykdymas, kitas vidaus administravimas. Vardas, pavardė, asmens kodas (jei reikalinga), tel. Nr., el. paštas., adresas, atstovaujamo juridinio asmens pavadinimas, ryšys su atstovaujamu juridiniu asmeniu, ats. sąsk. Nr., mokėjimo informacija, ind. veikl. paž. Nr., kiti bendradarbiavimui reikalingi duomenys. Paslaugų teikimo/ bendradarbiavimo laikotarpiu ir 5 metus nuo paslaugų teikimo/ bendradarbiavimo pabaigos, nebent vadovaujantis LR vyriausiojo archyvaro 2011 m kovo 9 d. įsakymu Nr. V-100 patvirtinta Bendrųjų dokumentų saugojimo terminų rodykle privalomas ilgesnis saugojimo terminas. Tvarkyti duomenis būtina siekiant sudaryti ir vykdyti sutartį (BDAR 6 str. 1 dalies b) punktas).
Teisėti duomenų valdytojo ar trečiosios šalies interesai (BDAR 6 str. 1 dalies f) punktas).
Finansinių operacijų atlikimas, buhalterinė apskaita, įsiskolinimų valdymas. Vardas, pavardė, el. paštas, tel. Nr., adresas, atstovaujamo juridinio asmens pavadinimas, ryšys su atstovaujamu juridiniu asmeniu, ats. sąsk. Nr., kredito įstaiga, mokėjimų informacija, skolų informacija, įmokų surinkimą administruojančios bendrovės perduoti duomenys ir patvirtinimai apie mokėjimus. Pagal reglamentuojančius teisės aktus, taip pat vadovaujantis LR vyriausiojo archyvaro 2011 m kovo 9 d. įsakymu Nr. V-100 patvirtinta Bendrųjų dokumentų saugojimo terminų rodykle.
Kai duomenys nepatenka į aukščiau minėtą saugojimo sritį – sutarties galiojimo/ šalių bendradarbiavimo laiką ir 10 metų po sutarties/ santykių pasibaigimo (paskutinio kontakto).
Tvarkyti duomenis būtina siekiant sudaryti ir vykdyti sutartį (BDAR 6 str. 1 dalies b) punktas).
Tvarkyti duomenis būtina siekiant įvykdyti duomenų valdytojui nustatytą teisinę prievolę (BDAR 6 str. 1 dalies c) punktas).
Teisėti duomenų valdytojo ar trečiosios šalies interesai (BDAR 6 str. 1 d. f) punktas).
Kandidatų į siūlomą darbo vietą, įvertinimas ir atranka. Vardas, pavardė, el. paštas, tel. Nr. adresas, išsilavinimo bei veiklos duomenys, gyvenimo aprašymo turinys, kita kandidato atrankai/ įvertinimui reikalinga ar paties kandidato pateikta informacija. Atrankos laikotarpį ir 3 mėnesius pasibaigus atrankai, jei yra gautas kandidato sutikimas duomenis saugoti po atrankos.
Kai duomenys gaunami ne konkrečiai atrankai – saugomis 3 mėnesius po jų gavimo dienos.
Duomenų subjekto sutikimas tokiam duomenų tvarkymui (BDAR 6 str. 1 dalies a) punktas).
Teisėti duomenų valdytojo ar trečiosios šalies interesai (BDAR 6 str. 1 d. f) punktas).
Elektroninių informacijos pateikimo kanalų (Interneto svetainė, Socialinės paskyros) valdymas, veikimo užtikrinimas ir kokybės tobulinimas. IP adresas, Interneto svetainės slapukų ir nustatymų pagalba renkami duomenys, naudojama naršyklė, prisijungimo data ir laikas, mobiliojo įrenginio modelis ir gamintojas, mobiliojo įrenginio operacinė sistema (iOS, Android), slaptažodžio naudojimo informacija.
Socialinių paskyrų integracijos pagalba renkami duomenys.
Interneto svetainės duomenys saugomi taip, kaip nurodyta šios privatumo politikos skyriuje „Slapukai ir kitos sekimo technologijos“.
Interneto svetainės duomenys, kurie nepatenka į slapukų informaciją, saugomi ne ilgiau kaip 1 metus nuo surinkimo dienos, nebent asmuo atšaukia savo sutikimą (kai duomenys tvarkomi sutikimo pagrindu.
Socialinėse paskyrose informacija saugoma pagal šio tinklo savininko nustatytas sąlygas.
Duomenų subjekto sutikimas tokiam duomenų tvarkymui (BDAR 6 str. 1 dalies a) punktas).
Teisėti duomenų valdytojo ar trečiosios šalies interesai (BDAR 6 str. 1 d. f) punktas).
Tiesioginės rinkodaros vykdymas. Vardas, pavardė, adresas, el. pašto adresas, tel. Nr. Duomenys tvarkomi 5 metus nuo sutikimo gavimo. Duomenų subjekto sutikimas tokiam duomenų tvarkymui (BDAR 6 str. 1 dalies a) punktas).
Teisėti duomenų valdytojo ar trečiosios šalies interesai (BDAR 6 str. 1 d. f) punktas).
Reklaminių konkursų, žaidimų, akcijų organizavimas. Vardas, pavardė, adresas, el. pašto adresas, tel. Nr., konkurso, akcijos, žaidimo skelbime/ anketoje prašomi nurodyti duomenys, Socialinių tinklų, paskyros informacija ir žinutės, kuriomis su mumis pasidalina paskyros turėtojas. Duomenys saugomi visą žaidimo, akcijos, konkurso laikotarpį ir 1 metus nuo žaidimo, akcijos, konkurso pasibaigimo dienos. Duomenų subjekto sutikimas tokiam duomenų tvarkymui (BDAR 6 str. 1 dalies a) punktas).
Teisėti duomenų valdytojo ar trečiosios šalies interesai (BDAR 6 str. 1 d. f) punktas).
Ginčų ir pretenzijų sprendimas. Vardas, pavardė, el. paštas, tel. Nr., atstovaujamo juridinio asmens pavadinimas, ryšys su atstovaujamu juridiniu asmeniu, adresas, pretenzijos ar kito panašaus dokumento turinys, su ginču/ pretenzija susijusi informacija/ dokumentai. Visą ginčo/ pretenzijos nagrinėjimo laikotarpį ir 3 metus nuo neteisminio ginčo/ pretenzijos nagrinėjimo pabaigos bei 10 metų po teisminio ginčo nagrinėjimo pabaigos. Tvarkyti duomenis būtina siekiant įvykdyti duomenų valdytojui nustatytą teisinę prievolę (BDAR 6 str. 1 dalies c) punktas).
Teisėti duomenų valdytojo ar trečiosios šalies interesai (BDAR 6 str. 1 d. f) punktas).

 

Jūs turite teisę nesutikti ar bet kuriuo metu atšaukti savo sutikimą tvarkyti Jūsų duomenis, kai duomenys tvarkomi Jūsų sutikimo pagrindu.
3.5. Mes Socialinėse paskyrose talpiname informaciją apie save ir savo veiklą, taip pat jose galime organizuoti žaidimus ir akcijas. Socialinių paskyrų naudotojams be šios Privatumo politikos, taikoma ir socialinių tinklų, kuriuose yra Socialinės paskyros, valdytojų privatumo politika ir taisyklės. Kai susisiekiate su mumis Socialinėse paskyrose, mes galime matyti tam tikrą Jūsų paskyros informaciją, priklausomai nuo Jūsų pasirinktų socialinio tinklo privatumo nustatymų. Jeigu skelbiate informaciją bendraudami su mumis Socialinėse paskyrose, priklausomai nuo Jūsų pasirinktų privatumo nuostatų, skelbiama informacija gali būti paskelbta viešai (pavyzdžiui, parodoma mūsų konkrečioje Socialinėje paskyroje).
3.6. Kai kuriais atvejais mes Jums galime siųsti su Jūsų vizitu susijusias žinutes ar paskambinti Jums, pavyzdžiui, mes galime informuoti apie artėjantį vizitą ir t.t. Tokie pranešimai yra būtini tinkamam mūsų paslaugų suteikimui. Jie nėra laikomi reklaminiais pranešimais.
3.7. Jūs turite teisę keisti ir atnaujinti mums pateiktą savo informaciją. Kai kuriais atvejais mums būtina turėti tikslią naujausią su Jumis susijusią informaciją, todėl Jūsų galime paprašyti periodiškai patvirtinti, kad mūsų turima informacija apie Jus yra teisinga.

4. KAIP NAUDOJAME JŪSŲ ASMENS DUOMENIS IR KOKIŲ PRINCIPŲ LAIKOMĖS?

4.1. Mes renkame ir tvarkome tik tokius Asmens duomenis, kurių reikia mūsų nurodytiems Asmens duomenų tvarkymo tikslams pasiekti.
4.2. Tvarkydami Jūsų Asmens duomenis mes:
4.2.1. Laikomės galiojančių ir taikomų teisės aktų, tame tarpe ir BDAR, reikalavimų;
4.2.2. Tvarkome Jūsų Asmens duomenis teisėtu, sąžiningu ir skaidriu būdu;
4.2.3. Renkame Jūsų Asmens duomenis nustatytais, aiškiai apibrėžtais bei teisėtais tikslais ir netvarkome su tais tikslais nesuderinamu būdu, išskyrus tiek, kiek tai leidžia teisės aktai;
4.2.4. Imamės visų pagrįstų priemonių užtikrinti, kad Asmens duomenys, kurie nėra tikslūs ar išsamūs, atsižvelgiant į jų tvarkymo tikslus, būtų nedelsiant ištaisomi, papildomi, sustabdomas jų tvarkymas arba sunaikinami;
4.2.5. Laikome juos tokia forma, kad Jūsų tapatybę būtų galima nustatyti ne ilgiau, nei tai yra būtina tais tikslais, kuriais Asmens duomenys yra tvarkomi;
4.2.6. Neteikiame Asmens duomenų tretiesiems asmenims ir nepaviešinsime jų, kitaip, nei nurodyta Privatumo politikoje ar taikytinuose teisės aktuose;
4.2.7. Užtikriname, kad Jūsų Asmens duomenys būtų tvarkomi saugiai.

5. KAM IR KADA PERDUODAME JŪSŲ ASMENS DUOMENIS?

5.1. Mes perduosime Jūsų Asmens duomenis tik taip kaip nurodyta šioje Privatumo politikoje.
5.2. Socialiniuose tinkluose paskelbtą informaciją gali peržiūrėti kiti Socialinių paskyrų lankytojai. Mes taip pat pasiliekame teisę pateikti informaciją apie Jus, jei to reikalaujama pagal įstatymą, ar jei to reikalauja teisėsaugos, baudžiamojo persekiojimo institucijos ar kitos institucijos, turinčios teisę duoti privalomus nurodymus dėl informacijos pateikimo.
5.3. Jūsų Asmens duomenis mes galime perduoti:
5.3.1. Mūsų partneriams ar konsultantams pavyzdžiui, auditoriams, advokatams, mokesčių konsultantams, dantų technikams ir pan., taip pat mūsų pasitelktiems Asmens duomenų tvarkytojams, pavyzdžiui, papildomų paslaugų teikėjams, IT bendrovėms, reklamos ir marketingo paslaugas teikiančioms bendrovėms, buhalterinės apskaitos paslaugas teikiančioms bendrovėms ir pan. Iš duomenų tvarkytojų mes reikalaujame, kad jie Asmens duomenis saugotų, juos tvarkytų ir su jais elgtųsi taip pat atsakingai kaip ir mes ir tik pagal mūsų nurodymus. Esame pasitelkę tokius partnerius ir duomenų tvarkytojus:
5.3.1.1. IT sprendimai:
5.3.1.1.1. *, UAB;
5.3.1.1.2.*, UAB;
5.3.1.1.3.*, UAB;
5.3.2. Kad galėtume skelbti Jūsų turinį Socialinių tinklų paskyrose, teikiame duomenis šiems socialinių tinklų platformų operatoriams:
5.3.2.1. Facebook Ireland Ltd. (Airija);
5.3.2.2. Facebook, Inc. (JAV) (duomenys saugiai perduodami paslaugų teikėjui pasirašant Europos Komisijas patvirtintas ES standartines sutarčių sąlygas duomenų perdavimui už Europos ekonominės erdvės ribų).
5.3.3. Kita:
5.3.3.1.*, UAB;
5.3.3.2.*, UAB;
5.3.4. Valstybės ar vietos savivaldos įstaigoms ir institucijoms, teisėsaugos ir ikiteisminio tyrimo institucijoms, teismams ir kitoms ginčus nagrinėjančioms institucijoms, kitiems asmenims, vykdantiems įstatymų pavestas funkcijas, pagal Lietuvos Respublikos teisės aktų numatytą tvarką. Šiems subjektams teikiame įstatymų nustatytą ar pačių subjektų nurodytą privalomą teikti informaciją;
5.3.5. Kitoms trečiosioms šalims, pavyzdžiui, mokėjimų įstaigoms ir pan.;
5.3.6. Jeigu prireiktų – bendrovėms, kurios ketintų pirkti arba pirktų Bendrovės verslą ar vykdytų su mumis jungtinę veiklą ar bendradarbiautų kita forma, taip pat mūsų įsteigtoms bendrovėms.
5.4. Paprastai Asmens duomenis mes tvarkome Europos Ekonominėje erdvėje (toliau – EEE), tačiau kai kuriais atvejais Jūsų Asmens duomenys gali būti perduodami ir už EEE ribų. Jūsų Asmens duomenys už EEE ribų yra perduodami tik esat šioms sąlygoms:
5.4.1. Duomenys perduodami tik mūsų patikimiems partneriams, užtikrinantiems mūsų paslaugų Jums teikimą;
5.4.2. Su tokiais partneriais yra pasirašytos duomenų tvarkymo ar teikimo sutartys, kuriomis jie užtikrina Jūsų Asmens duomenų saugumą;
5.4.3. Buvo gautas specialus Lietuvos Respublikos Valstybinės duomenų apsaugos inspekcijos leidimas vykdyti tokį perdavimą;
5.4.4. Europos Sąjungos Komisija yra priėmusi sprendimą dėl valstybės, kurioje yra įsisteigęs mūsų partneris, tinkamumo, t. y. yra užtikrinamas tinkamo lygio saugumas; arba
5.4.5. Jūs davėte sutikimą dėl Jūsų Asmens duomenų perdavimo už Europos ekonominės erdvės ribų.

6. KOKIAS TEISES JŪS TURITE?

6.1. Jūs, kaip duomenų subjektas, turite tokias su Jūsų Asmens duomenimis susijusias teises:
6.1.1. Žinoti (būti informuotas) apie savo Asmens duomenų tvarkymą (teisė žinoti);
6.1.2. Susipažinti su savo Asmens duomenimis ir kaip jie yra tvarkomi (teisė susipažinti);
6.1.3. Reikalauti ištaisyti arba, atsižvelgiant į Asmens duomenų tvarkymo tikslus, papildyti neišsamius Jūsų Asmens duomenis (teisė ištaisyti);
6.1.4. Reikalauti sunaikinti Jūsų Asmens duomenis arba sustabdyti Jūsų Asmens duomenų tvarkymo veiksmus (išskyrus saugojimą) (teisė sunaikinti ir teisė „būti pamirštam“);
6.1.5. Reikalauti, kad mes apribotume Asmens duomenų tvarkymą esant vienai iš teisėtų priežasčių (teisė apriboti);
6.1.6. Teisę į duomenų perkėlimą (teisė perkelti). Ši teisė bus įgyvendinama tik tuo atveju, jei egzistuoja jos įgyvendinimo pagrindai ir tinkamos techninės priemonės, užtikrinančios, kad perkeliant prašomus Asmens duomenis kitų asmenų duomenims nebus sukeltas saugumo pažeidimo pavojus;
6.1.7. Nesutikti, kad būtų tvarkomi Jūsų asmens duomenys, kai mes Asmens duomenis tvarkome teisėto Bendrovės ar trečiosios šalies intereso pagrindu, įskaitant profiliavimą. Jums paprieštaravus, mes Jūsų Asmens duomenis toliau galėsime tvarkyti tik dėl įtikinamų teisėtų priežasčių, kurios yra viršesnės už Jūsų interesus, teises ir laisves, arba siekiant pareikšti, vykdyti ar apginti teisinius reikalavimus;
6.1.8. Atšaukti duotą sutikimą, kad būtų tvarkomi Jūsų Asmens duomenys, kai šie duomenys tvarkomi ar ketinami tvarkyti tiesioginės rinkodaros tikslais, įskaitant profiliavimą, kiek jis susijęs su tokia tiesiogine rinkodara (pagal Jūsų pateiktus Asmens duomenis, tiesioginės rinkodaros tikslu gali būti vykdomas profiliavimas siekiant pasiūlyti Jums individualiai pritaikytus sprendimus ir pasiūlymus. Jūs bet kada galite atšaukti savo sutikimą tvarkyti asmens duomenis automatizuotu, įskaitant profiliavimą, tvarkymo būdu arba tam prieštarauti).
6.2. Mes galime atsisakyti įgyvendinti aukščiau išvardintas Jūsų teises, išskyrus nesutikimą tvarkyti Jūsų Asmens duomenis tiesioginės rinkodaros tikslu ar kitais atvejais, kai Asmens duomenys tvarkomi Jūsų sutikimu, kai Jūsų prašymo mums leidžia netenkinti BDAR nuostatos, ar, kai, įstatymų numatytais atvejais, reikia užtikrinti nusikaltimų, tarnybinės ar profesinės etikos pažeidimų prevenciją, tyrimą ir nustatymą, taip pat duomenų subjekto, mūsų ir kitų asmenų teisių ir laisvių apsaugą.
6.3. Bet kokį prašymą ar nurodymą, susijusį su Asmens duomenų tvarkymu, Jūs galite pateikti mums raštu el. paštu info@draugystes.lt. Teikiant tokį prašymą, mes, tam kad geriau suprastume Jūsų prašymo turinį, galime paprašyti užpildyti reikiamas formas, taip pat pateikti asmens dokumentą ar kitą informaciją, kuri mums padės įsitikinti Jūsų tapatybe. Pateikus prašymą el. paštu, atsižvelgiant į jo turinį, mes galime paprašyti atvykti pas mus ar pateikti prašymą raštu.
6.4. Mes, gavę Jūsų prašymą ar nurodymą, dėl Asmens duomenų tvarkymo, ne vėliau kaip per 1 mėnesį nuo kreipimosi dienos, pateiksime atsakymą bei atliksime prašyme nurodytus veiksmus arba informuosime, kodėl atsisakome juos atlikti. Prireikus, nurodytas laikotarpis gali būti pratęstas dar 2 mėnesiais, atsižvelgiant į prašymų sudėtingumą ir skaičių. Tokiu atveju per 1 mėnesį nuo prašymo gavimo dienos mes informuosime Jus apie tokį pratęsimą.
6.5. Jei Jums paprašius Asmens duomenys yra ištrinami, mes saugosime tik informacijos kopijas, kurios yra būtinos siekiant apsaugoti mūsų ir kitų asmenų teisėtus interesus, laikytis valstybės institucijų įpareigojimų, spręsti ginčus, atpažinti trikdžius arba laikytis bet kokių susitarimų, kuriuos esate sudarę su mumis.

7. AR MES SIŲSIME JUMS NAUJIENAS?

7.1. Jūs galite duoti mums sutikimą, jei pageidaujate gauti mūsų pasiūlymus ir informaciją apie mūsų paslaugas, veiklą bei pasiūlymus. Jūs taip pat galite duoti mums sutikimą padėti mums įvertinti mūsų paslaugų kokybę.
7.2. Jums sutikus, Jūsų nurodytu elektroniniu paštu arba žinutėmis į Jūsų nurodytą telefono numerį Jums bus siunčiamos Jūsų pasirinktos naujienos. Gavę Jūsų sutikimą, mes elektroniniu paštu ar susisiekę Jūsų nurodytu telefono numeriu, galime teirautis apie mūsų teikiamų paslaugų ir aptarnavimo kokybę, taip pat pakviesti užpildyti kokybės vertinimo anketas.
7.3. Pasistengsime nepiktnaudžiauti Jūsų mums suteikta teise dalintis naujienomis. Išsiuntę naujienas mes galime rinkti informaciją apie juos gavusius asmenis, pavyzdžiui, kurį pranešimą asmenys atidarė, kokias nuorodas spaudė ir pan. Tokia informacija renkama, siekiant pasiūlyti Jums aktualias ir labiau pritaikytas naujienas.
7.4. Jūsų kontaktai gali būti perduoti mūsų partneriams/ tvarkytojams, kurie mums teikia naujienų siuntimo ar kokybės vertinimo paslaugas.
7.5. Jums sutikus gauti naujienas ar pasidalinti nuomone apie mūsų teikiamų paslaugų kokybę, Jūs bet kada galite atšaukti savo sutikimą, kaip numatyta Privatumo politikos 6.2. punkte, ar kartu su teikiama naujiena nurodytu būdu. Tuomet mes nedelsiant nutrauksime naujienų siuntimą Jūsų kontaktais.
7.6. Sutikimo atšaukimas automatiškai neįpareigoja mus sunaikinti Jūsų Asmens duomenų ar pateikti informaciją Jums apie mūsų tvarkomus Asmens duomenis, todėl norėdami, kad mes atliktume ir šiuos veiksmus, tokį prašymą turite nurodyti atskirai.

8. KAIP MES ORGANIZUOSIME ŽAIDIMUS, AKCIJAS, KONKURSUS?

8.1. Dalyvavimas mūsų skelbiamuose žaidimuose, akcijose ar konkursuose yra neprivalomas. Norėdami dalyvauti mūsų skelbiame konkurse, žaidime ar akcijoje, Jūs turite pateikti mūsų nurodytą informaciją, tame tarpe ir Asmens duomenis. Priešingu atveju dalyvauti žaidime, konkurse ar akcijoje negalėsite.
8.2. Jūs turite teisę bet kada atsisakyti dalyvauti mūsų žaidimuose, konkursuose, akcijose bei atšaukti Jūsų duotą sutikimą dėl Asmens duomenų tvarkymo ir naudojimo šiuo tikslu. Tą padaryti galite, parašydami mums el. pašto adresu info@draugystes.lt ar kitu būdu (pavyzdžiui, paspaudę atitinkamą nuorodą el. laiške). Atšaukus sutikimą, Jūs būsite išbraukiamas iš žaidimo, akcijos ar konkurso dalyvių sąrašo ir žaidime, akcijoje ar konkurse nebedalyvausite.
8.3. Jums dalyvaujant mūsų žaidimuose, konkursuose ir akcijose, mes turime teisę susisiekti su Jumis Jūsų pateiktais kontaktiniais duomenimis ir/ar paskelbti informaciją apie Jus, kaip laimėtoją, Interneto svetainėje, Socialinėse paskyrose ar kituose informacijos skelbimo kanaluose, kuriuos mes nurodome žaidimo, konkurso ar akcijos taisyklėse.
8.4. Mes, siekdami tvarkyti žaidimo, akcijos ar konkurso registraciją ir/ar nustatyti laimėtojus, galime naudoti programą, kuri pagrįsta automatiniu sprendimų priėmimu. Apie tai bus pranešta žaidimo, akcijos, konkurso taisyklėse arba bus akivaizdu iš mūsų pateikiamų nuorodų. Tokiu atveju, jei Jūs nepageidaujate, kad Jūsų atžvilgiu būtų taikomas automatinis sprendimų priėmimas, dalyvauti žaidime, akcijoje ar konkurse negalėsite.

9. KAIP MES SAUGOME JŪSŲ ASMENS DUOMENIS?

9.1. Jūsų Asmens duomenys tvarkomi atsakingai, saugiai ir yra saugomi nuo praradimo, neleistino naudojimo ir pakeitimų. Įdiegėme fizines ir technines priemones, kad apsaugotume informaciją, kurią renkame nuo atsitiktinio ar neteisėto sunaikinimo, sugadinimo, pakeitimo, praradimo, atskleidimo, taip pat nuo bet kokio kito neteisėto tvarkymo. Asmens duomenų saugumo priemonės nustatomos atsižvelgiant į rizikas, kurios kyla tvarkant Asmens duomenis.
9.2. Mūsų darbuotojai yra raštiškai įsipareigoję neatskleisti ir neplatinti Jūsų Asmens duomenų tretiesiems, neautorizuotiems asmenims.

10. KAIP MES NAUDOJAME SLAPUKUS IR KITAS SEKIMO TECHNOLOGIJAS?

10.1. Slapukai yra mažos rinkmenos, išsaugomos Interneto svetainės lankytojų įrenginio naršyklėje, kai Jūs naršote interneto svetainėse. Kitos technologijos, įskaitant duomenis, kuriuos saugome Jūsų naršyklėje ar įrenginyje, su Jūsų įrenginiu susijusius identifikatorius ir kitą programinę įrangą, gali būti naudojamos panašiais tikslais. Slapukai naudojami plačiai, kad svetainės veiktų arba veiktų geriau ir veiksmingiau. Šioje politikoje visos minėtos technologijos vadinamos „slapukais“.
10.2. Mes naudojame slapukus informacijos srautų ir vartotojų elgesio analizei, pasitikėjimui skatinti bei saugumui užtikrinti, taip pat siekdami užtikrinti Interneto svetainės tinkamą veikimą, jos tobulinimą, Jūsų pasirinktų nustatymų įsiminimą, siekdami personalizuoti Jums rodomą turinį, susieti Interneto svetainę su Socialinėmis paskyromis.
10.3. Jūs galite pasirinkti, ar norite priimti slapukus. Jeigu nesutinkate, kad į Jūsų kompiuterio ar į kito įrenginio naršyklę būtų įrašomi slapukai, galite pažymėti apie tai sutikimo dėl slapukų juostoje, pakeisti naudojamos naršyklės nustatymus ir išjungti slapukus (visus iš karto ar po vieną, ar grupėmis). Jei norite slapukų atsisakyti savo mobiliajame įrenginyje, Jūs turite sekti šiam įrenginiui skirtas oficialias instrukcijas. Atkreipiame dėmesį, kad kai kuriais atvejais slapukų atsisakymas gali sulėtinti naršymo spartą, apriboti tam tikrų interneto svetainių funkcijų veikimą arba blokuoti prieigą prie svetainės. Išsamesnė informacija pateikta adresu http://www.AllAboutCookies.org arba https://www.google.com/privacy_ads.html.
10.4. Mes galime naudoti privalomus slapukus, kurie būtini Interneto svetainės veikimui užtikrinti, analitinius slapukus, funkcinius slapukus, kurie skirti analizuoti Interneto svetainės lankymą, įsiminti vartotojų pageidavimus ir pritaikyti juos Interneto svetainei, kad mes galėtume suteikti patobulintas funkcijas, našumo slapukus, trečiųjų asmenų slapukus, kuriuos naudoja trečiosios šalys, reklamos slapukus, kurie skirti rodyti Jums personalizuotą ir bendrą reklamą.
10.5. Mes naudojame „Google Analytics“, „Google Inc“ teikiamą internetinės analizės paslaugą, kuri leidžia analizuoti, kaip naudojatės Interneto svetaine, sudaryti šia analize paremtas ataskaitas, planuoti bei prognozuoti Interneto svetainės ir paslaugų veiklą. „Google Analytics“ surinkti duomenys, paprastai perduodami ir saugomi „Google Inc“ serveryje JAV. Interneto svetainėje esame įdiegę IP anonimiškumą, tad ES valstybėse narėse bei kitose Europos ekonominės erdvės susitarimą pasirašiusiose šalyse „Google Inc“ slėptų Jūsų IP adresą. Jūs galite pakeisti savo naršyklės nustatymus ir taip neleisti „Google Analytics“ analizuoti informacijos. Tokiu atveju Jums bus įrašytas atsisakymo slapukas. Tačiau jei ištrinsite visus slapukus, atsisakymo slapukas taip pat gali būti ištrintas. Taip pat galite neleisti „Google“ fiksuoti duomenų, sukurtų slapuku ir paremtu tuo, kaip naudojatės Interneto svetaine bei tvarkyti tokius duomenis atsisiųsdami ir įdiegdami naršyklės papildinį iš https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=en.
10.6. Mūsų Interneto svetainėje, Platformoje ir Mobiliojoje programėlėje naudojami slapukai:

Slapuko pavadinimas Slapuko paskirtis Sukūrimo momentas Galiojimo laikas Naudojami duomenys
test_cookie 1 diena
CookieConsent 1 metai
rc::a Nuolat
rc::c Nuolat
CONSENT 6051 dienos
IDE 1 metai
VISITOR_INFO1_LIVE 179 dienos
YSC Sesija
yt.innertube::nextId Nuolat
yt.innertube::requests Nuolat

 

11. SUSISIEKITE SU MUMIS

11.1. Jei dėl šioje Privatumo politikoje pateiktos informacijos Jums iškiltų klausimų, prašome kreiptis:
El. paštu: info@draugystes.lt;
Telefonu: +37065265980;
Paštu: Draugystės pr. 17-2, LT-77151 Šiauliai.
11.2. Jei norite pateikti skundą dėl mūsų atlikto Asmens duomenų tvarkymo, pateikite jį mums raštu, nurodydami kuo daugiau informacijos. Mes bendradarbiausime su Jumis ir stengsimės nedelsiant išspręsti visus klausimus.
11.3. Jei manote, kad vadovaujantis BDAR, Jūsų teisės buvo pažeistos, galite pateikti skundą mūsų priežiūros institucijai – Valstybinei duomenų apsaugos inspekcijai, daugiau informacijos ir kontaktinius duomenis rasite inspekcijos svetainėje (https://vdai.lrv.lt/). Mes siekiame operatyviai ir taikiai išspręsti visus ginčus, tad visų pirma kviečiame kreiptis į mus.

12. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

12.1. Mes galime keisti šią Privatumo politiką. Apie pakeitimus pranešime Interneto svetainėje, patalpindami atnaujintą Privatumo politiką, ar kitais įprastais komunikacijos būdais. Privatumo politikos papildymai ar pakeitimai įsigalioja nuo atnaujinimo datos, nurodytos Privatumo politikoje, nebent būtų nurodytas kitas įsigaliojimo terminas.
12.2. Jei Jūs po Privatumo politikos sąlygų pakeitimo ir toliau naudojatės Interneto svetaine, užsakote mūsų paslaugas, naudojatės mūsų Socialinėmis paskyromis, susisiekiate su mumis laikoma, kad Jūs sutikote su pakeistomis Privatumo politikos sąlygomis.